Chính sách bảo mật

Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Applied Science
Lần cập nhật gần đây nhất: 11/6/2019


Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này (“Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư”) trình bày và quy định việc áp dụng các phương thức thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của Applied Science, Inc., có trụ sở tại 983 Golden Gate Terrace, Grass Valley, California 95945 (“Applied Science”, “chúng tôi” và “của chúng tôi”), liên quan đến việc bạn sử dụng các website của Applied Science tại địa chỉ www.hemoflow.com, www.hemoflow.euhttp://www.applied-science.com/ (gọi chung là “Trang Mạng”) và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, chẳng hạn như các dịch vụ lưu trữ máucác giải pháp cho bệnh viện (Trang Mạng và các dịch vụ của chúng tôi được gọi chung là “các Dịch Vụ”).


Đối với những người ở Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (“EEA”) là khách hàng của chúng tôi, Applied Science, Inc. là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn. Đối với những người ở EEA nhận dịch vụ từ một trong các khách hàng của chúng tôi (chẳng hạn như bệnh nhân tại một bệnh viện sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc người hiến tặng tại một ngân hàng máu sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi), thì khách hàng của chúng tôi là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn, và chúng tôi là bên xử lý thông tin thay mặt cho họ. Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này áp dụng cho việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân với tư cách là bên kiểm soát. Trước khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là bên xử lý thông tin, vui lòng xem lại (các) thông báo bảo vệ quyền riêng tư của bên kiểm soát liên quan.
Trước khi bạn sử dụng hoặc gửi đi bất kỳ thông tin nào qua hoặc liên quan đến các Dịch Vụ, vui lòng xem kỹ Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này. Qua việc sử dụng bất kỳ phần nào của các Dịch Vụ, bạn hiểu rằng thông tin của bạn sẽ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như trình bày trong Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI THÔNG BÁO BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ.


    1. Thông Tin mà Chúng Tôi Thu Thập
    2. Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin của Bạn
    3. Chúng Tôi Tiết Lộ Thông Tin của Bạn Như Thế Nào
    4. Các Căn Cứ Pháp Lý để Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân
    5. Các Hoạt Động Phân Tích Trực Tuyến
    6. Quảng Cáo Trực Tuyến
    7. Thông Báo về Các Tín Hiệu Không Được Phép Theo Dõi
    8. Các Quyền và Lựa Chọn của Bạn
    9. Người Sử Dụng Quốc Tế
    10. An Ninh Bảo Mật
    11. Lưu Trữ Dữ Liệu
    12. Các Đường Liên Kết và Dịch Vụ của Bên Thứ Ba
    13. Các Thay Đổi về Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này
    14. Thắc Mắc về Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này


1. Thông Tin mà Chúng Tôi Thu Thập


Chúng tôi thu thập thông tin theo nhiều cách, trong đó bao gồm cả thời điểm bạn cung cấp thông tin trực tiếp cho chúng tôi; thời điểm chúng tôi thu thập thông tin do bạn cung cấp, chẳng hạn như từ cửa sổ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn; và từ các bên thứ ba. Chúng tôi có thể kết hợp tất cả các thông tin mà chúng tôi thu thập được về bạn từ các nguồn này.


        a. Thông Tin Bạn Cung Cấp Trực Tiếp cho Chúng Tôi


Chúng tôi sẽ thu thập mọi thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, nếu bạn liên lạc với chúng tôi qua Trang Mạng của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi vì muốn nhờ trợ giúp, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ bưu tín của bạn, thông tin về công ty của bạn bao gồm cả các nhân viên khác tại công ty của bạn, và nội dung yêu cầu của bạn. Tương tự, nếu bạn lập một tài khoản qua một trong các Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập tên, địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu của bạn.
Ngoài các thông tin ở trên, nếu bạn gửi nội dung (chẳng hạn như ý kiến nhận xét của khách hàng) cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập nội dung đó và tên mà bạn muốn đăng cùng với nội dung đó. Vui lòng lưu ý rằng bất kỳ nội dung nào (bao gồm cả tên đi kèm với nội dung đó) mà bạn đăng trên Trang Mạng của chúng tôi có thể có sẵn công khai và chúng tôi không thể ngăn chặn các bên thứ ba sử dụng nội dụng thông tin của bạn theo những cách thức không được quy định trong Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này.
Bạn không có nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng phải cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn; tuy nhiên, bạn có thể cần phải cung cấp một số thông tin thì mới được sử dụng các Dịch Vụ. Ví dụ, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin để lập tài khoản cho HemoVue, bạn sẽ không thể sử dụng các Dịch Vụ HemoVue.


        b. Thông Tin được Tự Động Thu Thập


            i. Thông Tin về Thiết Bị/Việc Sử Dụng


Chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin về máy tính hoặc thiết bị (trong đó bao gồm cả thiết bị di động hoặc máy tính bảng) mà qua đó bạn sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi. Như được trình bày chi tiết hơn ở dưới, chúng tôi có thể thu thập và phân tích thông tin chẳng hạn như (a) địa chỉ IP, thông tin địa điểm, các thông số nhận dạng thiết bị riêng biệt, IMEI và TCP/IP, và thông tin khác về máy tính hoặc các thiết bị của bạn, các dạng cửa sổ trình duyệt, ngôn ngữ cửa sổ trình duyệt, hệ điều hành, thông tin của hãng cung cấp dịch vụ thiết bị di động, và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn truy cập các Dịch Vụ; và (b) thông tin liên quan đến cách thức bạn tương tác với các Dịch Vụ, chẳng hạn như nhắc tới và rời khỏi các trang web và URL, loại nền tảng, số lần nhấp chuột, tên miền, các trang đích, các trang và nội dung đã xem và thứ tự của các trang đó, thông tin thống kê về việc sử dụng các Dịch Vụ, số lượng thời gian dành trên các trang cụ thể, ngày giờ bạn sử dụng các Dịch Vụ, mức độ thường xuyên sử dụng các Dịch Vụ, sổ ghi chép lỗi và thông tin tương tự khác. Như được trình bày chi tiết hơn trong phần dưới, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ và các nhà cung cấp dữ liệu phân tích của bên thứ ba, bao gồm cookie và các công cụ tương tự, để giúp thu thập thông tin này.


            ii. Cookie và Công Nghệ Theo Dõi Khác


Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu về việc bạn sử dụng các Dịch Vụ qua việc sử dụng các tập tin ghi chép máy chủ Internet và các công nghệ theo dõi trực tuyến, chẳng hạn như cookies và/hoặc pixel theo dõi. Hồ sơ ghi chép máy chủ web là một tập tin lưu trữ thông tin về hoạt động trên trang mạng. Cookies là một tập tin văn bản nhỏ được cài vào máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web, qua đó giúp chúng tôi: (a) nhận biết máy tính của bạn; (b) lưu trữ các lựa chọn ưu tiên và thông số cài đặt của bạn; (c) hiểu các trang web của các Dịch Vụ mà bạn đã truy cập; (d) tăng cường trải nghiệm sử dụng của bạn bằng cách cung cấp các nội dung và quảng cáo phù hợp với các mối quan tâm của bạn; (e) thực hiện các tìm kiếm và phân tích dữ liệu; và (f) trợ giúp thực hiện các chức năng hành chánh về bảo mật an ninh. Các pixel theo dõi (đôi khi còn được gọi là web beacon hoặc clear GIF) là các thẻ điện tử cực nhỏ có mã số nhận dạng riêng biệt kèm sẵn trong các website, quảng cáo trực tuyến, và/hoặc email, và được thiết kế để cung cấp thông tin sử dụng, chẳng hạn như số lần nhấp hoặc xem quảng cáo, đánh giá mức độ thông dụng của các Dịch Vụ và nội dung quảng cáo liên quan, và để truy cập cookies người sử dụng. Chúng tôi cũng có thể đưa các web beacon vào trong tin nhắn email, bản tin và các tài liệu điện tử khác để xác định thư đó có được mở hay không và cho các dữ liệu phân tích khác, cho mục đích quảng cáo và tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cá nhân. Khi áp dụng các công nghệ bổ sung này, chúng tôi cũng có thể thu thập thêm thông tin qua các phương thức khác.
Vui lòng lưu ý là bạn có thể thay đổi thông số cài đặt trên máy của bạn để thông báo cho bạn biết khi một cookie được cài đặt hoặc cập nhật, hoặc để chặn toàn bộ các cookies. Vui lòng tham khảo mục "Help" (“Trợ Giúp”) trên cửa sổ trình duyệt của bạn để biết thêm thông tin (chẳng hạn như Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla Firefox; hoặc Apple Safari). Vui lòng lưu ý rằng khi chặn bất kỳ hoặc tất cả các cookie, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng hoặc nội dung của các Dịch Vụ.


        c. Thông Tin từ các Bên Thứ Ba


Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn hoặc những người khác qua các bên thứ ba không liên kết. Ví dụ, trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi có thể tùy ý thu thập thông tin từ các bên thứ ba, trong đó bao gồm các triển lãm thương mại, các nguồn công cộng và các hãng nghiên cứu thị trường và tiếp thị. Tùy thuộc vào nguồn, thông tin được thu thập từ các bên thứ ba có thể bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin nhân khẩu, thông tin về hãng sở của một cá nhân, thông tin để xác minh danh tính hoặc độ tin cậy, và thông tin cho các mục đích bảo vệ an toàn hoặc ngăn ngừa gian lận khác. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập được về bạn qua các Dịch Vụ với thông tin mà chúng tôi có được từ các bên thứ ba nói trên và thông tin trích xuất từ bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp.


2. Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin của Bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn và về bạn cho các mục đích sau đây:

 • Cho các mục đích mà bạn cung cấp thông tin đó;
 • Để theo dõi phàn nàn và phản hồi của khách hàng;
 • Để cung cấp và cải tiến các Dịch Vụ, trong đó bao gồm phát triển các tính năng hoặc dịch vụ mới, cung cấp cho bạn nội dung tùy chỉnh, và để hỗ trợ khách hàng cũng như trợ giúp kỹ thuật;
 • Để gửi cho bạn thông tin về mối liên hệ hoặc các giao dịch của bạn với chúng tôi, các cảnh báo về tài khoản, hoặc thông tin liên lạc khác, chẳng hạn như các tờ bản tin mà bạn đăng ký nhận;
 • Cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong đó bao gồm liên lạc với bạn để cung cấp các thông tin hoặc các bản khảo sát ý kiến mà chúng tôi tin là bạn có thể quan tâm, về các sản phẩm và các Dịch Vụ của chúng tôi và của các bên thứ ba, và để đăng quảng cáo trên các Dịch Vụ và các trang mạng của bên thứ ba;
 • Để xử lý và hồi âm các yêu cầu của bạn hoặc yêu cầu bạn cung cấp ý kiến phản hồi;
 • Cho hoạt động phân tích dữ liệu nội bộ, nghiên cứu, báo cáo; và
 • Tuân thủ luật và bảo vệ sự an toàn, quyền hạn, tài sản, hoặc sự an ninh của Applied Science, các Dịch Vụ, các khách hàng của chúng tôi, các khách hàng của họ, và công chúng;
 • Để thực thi các quy định pháp luật áp dụng cho việc bạn sử dụng các Dịch Vụ.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn và về bạn (bao gồm cả thông tin thu thập tự động) với thông tin mà chúng tôi có được về bạn từ các tổ chức liên kết và/hoặc các bên thứ ba không liên kết, và sử dụng thông tin kết hợp đó theo đúng quy định của Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này.
Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc loại bỏ dữ kiện nhận dạng trong các thông tin thu thập qua các Dịch Vụ. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu loại bỏ dữ kiện nhận dạng và/hoặc tổng hợp cho bất kỳ mục đích nào, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục đích nghiên cứu và tiếp thị, và cũng có thể chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào, trong đó bao gồm các bên quảng cáo, các đối tác quảng cáo, và/hoặc các bên khác.


3. Chúng Tôi Tiết Lộ Thông Tin của Bạn Như Thế Nào

Chúng tôi có thể tiết lộ và/hoặc chia sẻ thông tin của bạn trong các trường hợp sau đây:

 • Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn với các bên thứ ba thực hiện các dịch vụ thay mặt cho chúng tôi, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở tiếp thị, nghiên cứu thị trường, trợ giúp khách hàng, lưu trữ dữ liệu, phân tích và xử lý dữ liệu, và các dịch vụ pháp lý.
 • Tuân Thủ Luật Pháp và Bảo Vệ Applied Science và những Người Khác. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu đó là yêu cầu của luật pháp hoặc nếu chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng sự tiết lộ như vậy là được phép theo Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này hoặc cần thiết hoặc thích hợp cho bất kỳ lý do nào sau đây: (a) chấp hành thủ tục pháp lý; (b) thực thi Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này, hoặc các hợp đồng khác với bạn, trong đó bao gồm điều tra các trường hợp có thể vi phạm hợp đồng đó; (c) phản hồi các yêu cầu bồi thường vì lý do bất kỳ nội dung thông tin nào vi phạm quyền của các bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn; và/hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Applied Science, các đại diện và các bên liên kết của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, cũng như công chúng. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn ngừa gian lận, ngăn chặn gửi thư rác/cài phần mềm độc hại, và các mục đích tương tự.
 • Giao Dịch Kinh Doanh. Trong quá trình tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể mua, sáp nhập, hoặc hợp tác với các công ty khác. Kể cả trước khi thực hiện các giao dịch như vậy (chẳng hạn như kiểm tra xác minh), thông tin của bạn có thể được tiết lộ. Nếu bất kỳ tài sản nào của chúng tôi được bán hoặc chuyển nhượng cho một bên thứ ba, thông tin khách hàng (bao gồm cả địa chỉ email của bạn) có thể sẽ là một trong các tài sản kinh doanh được chuyển nhượng đó.
 • Các Công Ty Liên Kết. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn với các công ty liên kết hiện tại hoặc trong tương lai.
 • Các Bên Thứ Ba Không Liên Kết Khác. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn với các bên thứ ba không liên kết không phải là các bên được mô tả ở trên, trong đó bao gồm cả tiết lộ cho các hoạt động tiếp thị riêng của các bên thứ ba đó, theo quy định của luật pháp hiện hành.
 • Chấp Thuận. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu bạn đồng ý cho làm như vậy.

Luật pháp tại một số khu vực tài phán quy định các công ty phải cho bạn biết về lý do pháp lý là căn cứ để họ sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Trong phạm vi các điều luật này áp dụng, các lý do pháp lý cho việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là như sau:

 • Thực Hiện các Cam Kết Hợp Đồng của Chúng Tôi với Bạn. Phần lớn việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân là để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi với khách hàng hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của khách hàng trước khi ký hợp đồng với khách hàng.
 • Quyền Lợi Hợp Pháp. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân vì dữ liệu đó giúp thúc đẩy hơn nữa các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trong các hoạt động thương mại, chẳng hạn như các hoạt động sau đây, sao cho không ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc các quyền và tự do cơ bản của các cá nhân bị ảnh hưởng:

        ◦ Dịch vụ khách hàng
        ◦ Tiếp thị và quảng cáo
        ◦ Bảo vệ khách hàng, nhân sự, và tài sản
        ◦ Phân tích và cải tiến hoạt động kinh doanh của chúng tôi
        ◦ Quản lý các vấn đề pháp lý

Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân vì các lợi ích hợp pháp tương tự của các khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi.

 • Tuân Thủ Luật Pháp. Chúng tôi cần phải sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân theo một số cách nhất định để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
 • Chấp Thuận. Khi được luật pháp yêu cầu, và trong một số trường hợp khác nếu được luật pháp cho phép, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nếu có sự chấp thuận. Trong trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự chấp thuận, bạn có quyền hủy bỏ sự chấp thuận của mình.  


5. Các Hoạt Động Phân Tích Trực Tuyến

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích web của bên thứ ba (chẳng hạn như các dịch vụ của Google Analytics) trên các Dịch Vụ của chúng tôi để thu thập và phân tích thông tin nói trên và để tiến hành hoạt động thanh tra, nghiên cứu hoặc báo cáo. Thông tin (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) mà các công nghệ phân tích thu thập ghi trong phần “Cookies và các Công Nghệ Theo Dõi Khác” sẽ được tiết lộ hoặc thu thập trực tiếp bởi các nhà cung cấp dịch vụ này, là các bên sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng các Dịch Vụ, trong đó bao gồm cả lưu lại trang web của bên thứ ba mà bạn sử dụng để chuyển đến các Trang Web của chúng tôi, phân tích xu hướng sử dụng, hỗ trợ và ngăn ngừa gian lận, và cung cấp một số tính năng cho bạn.
Để tìm hiểu thêm về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của Google, vui lòng xem phần Chính Sách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Google. Để ngăn chặn Google Analytics sử dụng thông tin của bạn cho hoạt động phân tích, bạn có thể cài đặt Google Analytics Opt-out Browser Add-on bằng cách nhấp vào đây.
Nếu bạn nhận được email của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng một số công cụ phân tích, chẳng hạn như clear GIF, để thu thập dữ liệu, chẳng hạn như khi bạn mở tin nhắn của chúng tôi hoặc nhấp vào bất kỳ đường liên kết hay băng rôn quảng cáo nào trong email của chúng tôi. Dữ liệu này cho phép chúng tôi đánh giá tính hiệu quả của các chiến dịch truyền thông và tiếp thị của chúng tôi.


6. Quảng Cáo Trực Tuyến

Trang Mạng có thể áp dụng các công nghệ quảng cáo của bên thứ ba cho phép cung cấp nội dung và quảng cáo liên quan trên Website của chúng tôi hoặc các dịch vụ bên thứ ba mà bạn sử dụng. Các quảng cáo đó có thể dựa trên nhiều yếu tố, chẳng hạn như nội dung của trang mà bạn đang truy cập, thông tin bạn nhập vào chẳng hạn như tuổi và giới tính của bạn, các hoạt động tìm kiếm, dữ liệu nhân khẩu, nội dung do người sử dụng tạo ra, và thông tin khác mà chúng tôi thu thập về bạn. Các quảng cáo này có thể được điều chỉnh phù hợp với bạn dựa trên hoạt động hiện tại của bạn hoặc hoạt động của bạn qua một thời gian trên Trang Mạng của chúng tôi và các dịch vụ bên thứ ba khác. Chúng tôi cho phép các bên thứ ba (chẳng hạn như các máy chủ quảng cáo và mạng quảng cáo) hiển thị các quảng cáo phù hợp với bạn trên trang web của chúng tôi, và các trang cũng như ứng dụng khác, và truy cập cookies của họ hoặc các công nghệ theo dõi khác trên máy tính, điện thoại di động của bạn, hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Trang Mạng.
Chúng tôi sẽ không sử dụng, và Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này cũng sẽ không áp dụng cho việc sử dụng cookies hoặc các công nghệ theo dõi khác có thể được các bên thứ ba đó cài vào thiết bị của bạn để truy cập Trang Mạng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về quảng cáo tùy chỉnh và cách thức bạn có thể kiểm soát việc cài đặt cookies trên máy tính của bạn để cung cấp nội dung quảng cáo tùy chỉnh, bạn có thể truy cập đường liên kết Network Advertising Initiative’s Consumer Opt-Out link, đường liên kết Network Advertising Initiative’s Consumer Opt-Out link, hoặc  Your Online Choices để bỏ lựa chọn nhận quảng cáo tùy chỉnh từ các công ty tham gia những chương trình đó. Để bỏ lựa chọn cho phép Google Analytics hiển thị nội dung quảng cáo hoặc điều chỉnh các quảng cáo mạng hiển thị của Google, bạn co thể truy cập trang  Google Ad Settings page. Chúng tôi không kiểm soát các đường liên kết này hoặc việc bất kỳ công ty cụ thể nào lựa chọn có tham gia các chương trình từ bỏ lựa chọn này hay không. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lựa chọn nào mà bạn đưa ra khi sử dụng các cơ chế này hoặc tình trạng tiếp tục có sẵn hay mức độ chính xác của các cơ chế này.
Vui lòng lưu ý là ngay cả khi bạn muốn từ bỏ các lựa chọn ở trên, bạn có thể tiếp tục nhận được quảng cáo, chẳng hạn như dựa trên trang mạng cụ thể mà bạn đang xem (có nghĩa là các quảng cáo dựa trên ngữ cảnh). Đồng thời, nếu các cửa sổ trình duyệt của bạn được cài đặt để từ chối các cookies khi bạn từ bỏ các lựa chọn nhận quảng cáo trên các trang mạng của DAA hoặc NAI, việc từ bỏ lựa chọn của bạn có thể không có hiệu lực.    


7. Thông Báo về Các Tín Hiệu Không Theo Dõi

Không Theo Dõi (Do Not Track - “DNT”) là lựa chọn ưu tiên về quyền riêng tư mà bạn có thể cài đặt trong một số cửa sổ trình duyệt web. Chúng tôi không nhận biết hoặc phản hồi các tín hiệu DNT do cửa sổ trình duyệt tạo ra, vì ngành internet hiện vẫn đang cố gắng định nghĩa chính xác ý nghĩa của DNT, ý nghĩa của việc tuân thủ DNT, và phương pháp phản hồi DNT nói chung. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Do Not Track ở đây.


8. Các Quyền và Lựa Chọn của Bạn

Tất cả các khách hàng có thể xem và cập nhật một số thông tin khách hàng bằng cách gửi email cho chúng tôi tại privacy@applied-science.com. Nếu một khách hàng đăng ký tài khoản với chúng tôi, khách hàng đó cũng có thể cập nhật một số thông tin bằng cách đăng nhập vào tài khoản và cập nhật thông tin tài khoản. Một số khách hàng có thể chỉ định bên quản trị tài khoản, là người lập các tài khoản phụ cho khách hàng đó và/hoặc xem thông tin liên quan đến các tài khoản khác của khách hàng đó. Tất cả các khách hàng có thể hủy đăng ký nhận email tiếp thị bằng cách bấm vào đường liên kết "unsubscribe" (“hủy đăng ký”) trong các email đó.   
Những người ở Khu Vực Kinh Tế Châu Âu và các khu vực tài phán khác có một số quyền hạn pháp lý (tùy thuộc vào các ngoại lệ và các giới hạn hiện hành), đó là có được thông tin về việc chúng tôi có lưu giữ dữ liệu cá nhân về họ hay không, xem dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về họ, và yêu cầu hiệu chỉnh, cập nhật, sửa đổi, hoặc xóa thông tin đó trong các trường hợp thích hợp. Bạn cũng có thể có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, hạn chế việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, và hủy bỏ bất kỳ sự chấp thuận nào mà bạn đã đưa ra. Để thực thi các quyền này, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại privacy@applied-science.com cùng với nội dung yêu cầu. Mặc dù chúng tôi khuyến khích bạn trước hết nên nêu thắc mắc hoặc quan ngại về dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi, bạn cũng có quyền liên lạc với giới chức có thẩm quyền giám sát liên quan.
Nếu bạn là khách hàng của một trong các khách hàng của chúng tôi (có nghĩa là chúng tôi là bên xử lý dữ liệu cá nhân của bạn chứ không phải là bên quản lý), vui lòng nộp các yêu cầu về quyền của đối tượng dữ liệu của bạn cho bên quản lý đó, và chúng tôi sẽ tôn trọng các quyền của bạn theo đúng như chỉ dẫn của các khách hàng của chúng tôi.


9. Người Sử Dụng Quốc Tế

Các hệ thống máy tính của chúng tôi hiện được đặt tại Hoa Kỳ, và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý tại Hoa Kỳ, do đó có thể không có cấp độ bảo vệ tương tự như các điều luật về bảo vệ quyền riêng tư tại khu vực tài phán của bạn.


10. Bảo Vệ An Ninh

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ an ninh về mặt hành chính, kỹ thuật và cơ sở vật chất để bảo vệ tránh mất mát, sử dụng sai mục đích và/hoặc thay đổi thông tin của bạn. Các biện pháp bảo vệ này thường khác nhau tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của thông tin mà chúng tôi thu thập và lưu giữ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể và không bảo đảm rằng các biện pháp này sẽ ngăn ngừa được mọi trường hợp tìm cách tiếp cận, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn một cách trái phép, vì bất kể chúng tôi nỗ lực đến mức nào đi nữa, không có hoạt động truyền dữ liệu nào qua Internet và/hoặc qua mạng điện tử khác có thể được bảo đảm an toàn tuyệt đối.


11. Lưu Dữ Liệu

Chúng tôi sẽ lưu dữ liệu của bạn cho tới chừng nào còn cần thiết để thực hiện các mục đích ghi trong Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này hoặc cho tới chừng nào pháp luật còn yêu cầu hoặc cho phép chúng tôi làm như vậy. Thông tin có thể tiếp tục được lưu trong các bản sao được cho mục đích dự phòng và tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh thêm một khoảng thời gian khác.

Các Dịch Vụ có thể có các đường liên kết tới hoặc “đóng khung” các trang mạng, ứng dụng của bên thứ ba, và các dịch vụ khác. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của các trang mạng và các dịch vụ đó. Nếu bạn chọn sử dụng các đường liên kết hoặc các dịch vụ của bên thứ ba đó, chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc các thông báo về bảo vệ quyền riêng tư của từng trang mạng mà bạn truy cập.  


13. Các Thay Đổi về Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này

Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này khi chúng tôi thay đổi, cập nhật và mở rộng các Dịch Vụ của chúng tôi, và chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này. Mọi thay đổi sẽ được đăng ở đây và bạn nên truy cập trang mạng này định kỳ để cập nhật thông tin. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo yêu cầu của luật pháp.


14. Thắc Mắc về Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này

Nếu bạn có thắc mắc về Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này hoặc các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua email tại địa chỉ service@applied-science.com.

Qua việc tiếp tục sử dụng trang mạng của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookies, kể cả cho các mục đích quảng cáo, như trình bày trong Chính Sách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Bạn có thể từ bỏ lựa chọn cho phép chúng tôi sử dụng cookies như trình bày trong Thông Báo Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của chúng tôi.